மட்டக்களப்பு மக்களுக்கு அரசாங்க அதிபர் விடுக்கும் அவசர அறிவிப்பு