மட்டக்களப்பில் துண்டுப்பிரசுரங்கள் : சட்டத்தையும் அதிகாரத்தையும் தமக்கு சாதகமாக்க தமிழரக்ளை அடகக்க முயலும் ஆளுனர் தரப்பும் காணிக்கொள்ளையர்களும் - கவனிக்குமா? தமிழ் சமூகம் :

சட்டத்தையும் அதிகாரத்தையும் தமக்கு சாதகமாக்க தமிழரக்ளை அடகக்க  முயலும் ஆளுனர் தரப்பும் காணிக்கொள்ளையர்களும் - கவனிக்குமா?  தமிழ் சமூகம் :
எனும் தலைப்பில் மட்டக்களப்பில் துண்டுப்பிரசுரங்கள்